سلامت جنسی زنان را جدی بگیرید

۱۳۹۶/۱۲/۲۲ در ۱۵:۰۰

واژن

زنان تضمین کننده سلامت خانواده هستند و به عنوان مادر خانواده، محور سلامت خانواده بوده و مشکلات جسمی و روحی آن‌ها، همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش ایران پزشک، معضل خشکی واژن یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بانوان با آن روبه‌رو هستند و کیفیت زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مشکل با علائمی مانند خارش، سوزش و درد (به خصوص هنگام رابطه جنسی) همراه است. مشکل خشکی واژن در تمامی گروه‌های سنی و به دلایل مختلف (دوران بارداری، شیردهی و غیره) می‌تواند بروز کند و در دوران یائسگی شدیدتر می‌شود. به طوری‌که طبق آمار از هر ۲ خانم بالای ۴۵ سال، ۱ نفر از این مشکل رنج می‌برد. اگر در این میان مبحث سرطان هم وجود داشته باشد مشکل خشکی واژن در بانوان شدیدتر می‌شود. حفظ سلامت ناحیه تناسلی می‌تواند تضمین کننده سلامت فردی زنان و نیز بهداشت روح و جسم آن‌ها باشد.

ﺧﺸﮑﯽ واژﯾﻨﺎل ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﯽ در ﺑﺪن زن ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ‌ﺗﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮس ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.

اﮔﺮ دائم در اﺛﺮ ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، دﭼﺎر اﺳﺘﺮس و ﺗﻨﺶ ﻣﯽ‌ﺷﻮﯾﺪ، اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ شود ﮐﻪ ﻃﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ، ﺧﺸﮑﯽ واژن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

وﺟﻮد اﺳﺘﺮس دائم در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ به سزایی در ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دارد.

ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ، وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ، ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺎن آن‌ها و ﺣﺘﯽ ﺳﻮﻇﻦ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﺎﺷﺪ.

 

اﺳﺘﻔﺎده از روش‌های ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎرداری

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی از زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری از اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش در اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارﺿﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﺗﮑﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺪوم‌ها ﯾﺎ ﻣﻮاد اﺳﭙﺮم ﮐﺸﯽ ﮐﻪ در آن‌ها وﺟﻮد دارد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ واژن ﻣﯽ‌شوند.

ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺪن ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺪت‌ها ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﮑﯽ واژن (ﺣﺘﯽ ﻣﺎه‌ها ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن) ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻋﺪم آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ، ﺣﺎﻻت ﻋﺼﺒﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، اﺳﺘﺮس و غیره از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﺸﮑﯽ واژن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌رود؛ بنابراین ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﭘﯿﺶ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

شیمی درمانی و پرتو درمانی٬ اختلالات سیستم ایمنی بدن٬ کشیدن سیگار٬ خارج کردن تخمدان‌ها٬ داروهای متوقف کننده هورمون استروژن٬ نوعی بیماری خودایمنی که در این بیماری بدن به سلول‌های که تولید رطوبت می‌کنند حمله کرده و این سلول‌ها را از بین می‌برد. برخی داروهای آلرژی و سرماخوردگی حاوی دکونژستانت‌هایی (ضد احتقان) هستند که باعث کاهش رطوبت در بسیاری از قسمت‌های بدن از جمله واژن می‌شود. شستن واژن با مواد مایع شوینده، باعث به هم خوردن تعادل شیمیایی طبیعی موجود در واژن و در نتیجه التهاب و عفونت آن می‌شود.

کلاریسا ماسور، مدیر مطالعات بالینی کمپانی ولف آلمان با بیان این‌که طبق آمار رسمی از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۷۱ نفر در آلمان و ۲۶ خانم در ایران دچار خشکی واژن هستند، اظهار کرد: راه درمان این معضل استفاده از داروهای فاقد هورمون است. چون داروهای حاوی هورمون به تبع خود عوارض فراوانی را به دنبال خواهند داشت.

وی ادامه داد: امروزه محصولات رفع خشکی واژن به دو صورت کرم و ژل در بازار عرضه می‌شوند که ژل خاصیت مقطعی داشته و به مرور خشکی را بیشتر می‌کند، ولی کرم به علت دارا بودن چربی در رفع خشکی موثرتر است. با توجه به اهمیت موضوع، یک سری کرم‌های جدید فاقد هورمون برای رفع عوارض ناشی از خشکی واژن تولید شده تا از لحاظ درمانی بتواند به بانوان کمک کند.

این مجموعه از محصولات با کم‌ترین عوارض جانبی برای بانوان، حتی بانوانی که مبتلا به سرطان هستند بدون هیچ‌گونه نگرانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی این‌گونه محصولات باعث حفظ PH طبیعی محیط و تامین چربی‌های ضروری دیواره واژن شده و به رفع عوارض ناشی از خشکی واژن کمک می‌کند.

پایان پیام/

پیوندک: http://iranMD.com/tFseo

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ایران پزشک